15. skupščina delniške družbe DOMEL Holding, d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 53. člena statuta družbe DOMEL Holding, d.d. uprava družbe sklicuje 15. skupščino delniške družbe DOMEL Holding, d.d., ki bo v torek, 2. julija 2013, ob 18.30 uri na sedežu družbe DOMEL Holding, d.d., Železniki, Otoki 21.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave, ugotovi prisotnost vabljenega notarja.

2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2012, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov organov vodenja in nadzora

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2012, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2012 in s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Skupščina na podlagi soglasja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini 4.866.207,73 EUR, od katerega preostanek čistega dobička za poslovno leto 2012 znaša 908.363,98 EUR, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa znaša 3.957.843,75 EUR, uporabi kot sledi: a) del bilančnega dobička v znesku 231.396,75 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,45 EUR na delnico, b) preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2012 v znesku 4.634.810,98 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo v denarju v roku 90 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine.

2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta družbe DOMEL Holding, d.d., Železniki v poslovnem letu 2012 in se upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2012 podeli razrešnica.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2013

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za poslovno leto 2013 se za revizorja imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Kamniška ulica 25.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico do enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov (navadna večina). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo družbe in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Zadnji dan prijave na skupščino je presečni dan, na katerega se bo upoštevalo število glasov, ki jih ima posamezni delničar. Pooblaščenci delničarjev morajo najkasneje tri dni pred začetkom skupščine na sedežu družbe deponirati pisna pooblastila. Udeležba na skupščini brez predhodne pisne prijave ne bo možna.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Sklep delničarja bo objavljen in sporočen na enak način kot ta sklic skupščine le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi pošlje razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlogi sklepov, njihove obrazložitve, letno poročilo za leto 2012 in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2012 so na vpogled brezplačno vsem delničarjem na poslovnem naslovu družbe vsak delovni dan od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure. Vsa popolna besedila listin in predlogov iz 2. odstavka 297.a člena ZGD-1 so objavljena na spletni strani družbe (www.domel.si), lahko pa se pridobijo na poslovnem naslovu družbe vsak delovni dan od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure tako, da se delničarji ali njihovi pooblaščenci zglasijo na sedežu družbe. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma zastopnik prejme ob vstopu v prostor za skupščino, ko tudi podpiše seznam prisotnih udeležencev. Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice za glasovanje na skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo na zasedanju navzočih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob navedeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 19.00 uri, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

DOMEL Holding, d.d. Uprava: Štefan Bertoncelj