Skupščina delničarjev

2. julija je potekala 15. skupščina delničarjev družbe Domel Holding, d.d.. Na skupščini so bili potrjeni vsi sklepi uprave.

Med slednjimi velja izpostaviti odločitev o delitvi bilančnega dobička za leto 2012, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Temu primerno je bil sprejet sklep o izplačilu dividend v bruto vrednosti 0,45 evra na delnico oziroma  v skupnem znesku 231.396 evrov, preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2012 v znesku 4.634.810 evrov pa bo ostal nerazporejen. Delničarji so hkrati potrdili sklep o imenovanju revizijske družbe PKF revizija in svetovanje d.o.o. za poslovno leto 2013.