Ventilator za klimatizacijo pametnih stavb HEC R18

Domel, d.o.o. je skupaj s konzorcijskima partnerjema Hidria Rotomatika d.o.o. in NELA razvojni center d.o.o. pridobil sofinanciranje projekta z nazivom: Ventilator za klimatizacijo pametnih stavb HEC R18. Projekt poteka od februarja 2018 dalje v obdobju dveh let. Skupna vrednost projekta znaša 1.937.404,45 EUR in je sofinanciran v višini 499.115,50 EUR. Gre za vzpostavitev razvojnega sodelovanja treh podjetij, katerega cilj je povečan delež izvoza visokotehnološko intenzivnih proizvodov ter dvig dodane vrednosti na zaposlenega.

 

logo eu

Namen operacije je razvoj novih proizvodov in procesov na prednostnem področjih Slovenske strategije pametne specializacije S4 - prednostno področje Pametne zgradbe in dom z lesno verigo. V okviru projekta bo razvit izdelek »Aksialni ventilator HEC R18 z EC motorjem ZKV150«, ki boprimarno namenjeni vgradnji v sodobne sisteme za klimatizacijo stavb, za področje dovajanja ali odvajanja zraka ali pa z dodatnim kondicioniranjem le tega. Ventilatorji HEC R18 bodo nazivnih moči od 1 do 3,7 KW in bodo primarno pokrivali področje profesionalnih klimatskih sistemov za večstanovanjske objekte, javne stavbe in procesno industrijo. Razviti ventilatorji bodo ciljno naravnani za uporabo v energetsko učinkovitih toplotnih črpalkah in centralnih klimatskih sistemih. Za pogon ventilatorja bo razvit in industrializiran elektronsko komutiran elektromotor. Ta bo omogočal visoke energetske izkoristke. Nadgrajen bo z dodatnimi funkcijami, ki bodo novi generaciji ventilatorjev omogočile internetno povezljivost. Ena od glavnih novosti pri sklopu integriranega elektronskega pogona ventilatorja bo implementacija samo-adaptivnega koncepta krmiljenja ventilatorja.

Glavni projektni cilj je razviti nov izdelek Aksialni ventilator HEC R18 z EC motorjem ZKV150 z naslednjimi lastnostmi:

izboljšano energetsko učinkovitostjo aksialnega ventilatorja,

izboljšano energetsko učinkovitostjo vgrajenega EC motorja in

EC motor v odprti izvedbi z možnostjo integrirane elektronike.

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.

Več o javnem razpisu in evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletnih straneh www.mgrt.gov.si in         www.eu-skladi.si.