Nova generacija pogona za E-kolo

Domel, d.o.o. je skupaj s konzorcijskima partnerjema Podkrižnik d.o.o. in NELA razvojni center d.o.o. v okviru razpisa »Javni razpis za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« pridobil sofinanciranje projekta z nazivom: Nova generacija pogona za E-kolo (kratica NGEkolo). Projekt poteka od 9.7.2020 dalje in traja dve leti. Celotna vrednost projekta znaša 959.962,50 EUR, naložba je sofinancirana v višini 299.988,87 EUR. Gre za vzpostavitev razvojnega sodelovanja treh podjetij, katerega cilja sta povečan delež visokotehnološko intenzivnih proizvodov v izvozu in dvig dodane vrednosti na zaposlenega.

Namen operacije je razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije S4. Razvojno raziskovalni projekt Nova generacija pogona za E-kolo se uvršča v prednostno področje »Mobilnost« in znotraj tega v fokusni področji »Sistemi za e-mobilnost in hranjenje energije« in »Sistemi in komponente za varnost in udobje«.

Podjetja v konzorciju že vrsto let intenzivno vlagajo v raziskave in razvoj, skupno so tako razvila prvo generacijo pogona za E-kolo. V okviru projekta bo potekal razvoj nove generacije pogona, s konkurenčnejšimi performansami, katerega namen je doseganje večjega obsega prodaje na rastočem trgu in povečanje samega tržnega deleža. Glavni projektni cilji razvoja so:

  • doseči večjo robustnost pogonskega sistema e-koles z optimizacijo strojnih elementov, zobnikov, sklopk, tehnologije in sestave;
  • izboljšati tesnjenje proti vdoru zunanjih delcev in kapljevin ter tako znižati tveganja odpovedi zaradi vplivov iz okolja. Z novim razredom IP56 se bo pogon uvrstil v razred pogonov za obratovanje v najzahtevnejših razmerah;
  • izboljšati uporabniško izkušnjo z razvojem in implementacijo brezžične komunikacije v pogon za povezljivost z računalnikom ter pametnim telefonom.

Med agresivno vožnjo se dostikrat pojavljajo obremenitve maksimalnih moči, še posebej pri gorskem kolesarstvu. Povečan skupni čas, znotraj katerega je pogon pod maksimalno obremenitvijo znotraj predvidenega obremenitvenega kolektiva, bo predstavljal konkurenčno prednost v segmentu najzahtevnejših pogonov. Komponente bodo zato optimirane na trajno-dinamično trdnost, obrabno odpornost, hkrati bo izboljšan odvod toplote z optimizacijo naležnih površin med električnim motorjem ter ohišjem pogona. Razvito bo novo ohišje pogona z izboljšanimi detajli tesnjenja (razred IP 56), kar bo povečalo robustnost pogona in omogočilo uporabo tudi v bolj ekstremnih pogojih. Za izboljšanje uporabniške izkušnje bo razvita brezžična povezljivost pogona z okolico (s pomočjo Bluetooth tehnologije), ki bo omogočala razvoj novih platform in s tem pametno upravljanje pogona. S pomočjo aplikacij na teh platformah bo mogoče uglaševanje, individualizacija ter pridobivanje in shranjevanje informacij o stanju pogona in podatkih o trenutni vožnji uporabnika (povprečna moč, navor, hitrost, kadenca,…).

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«. Več o javnem razpisu in evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletnih straneh www.mgrt.gov.si in  www.eu-skladi.si.