Splošni pogoji prodaje

1. VELJAVNOST

Splošni prodajni pogoji so sestavni del prodajnih poslov. Odstopanja od teh Splošnih prodajnih pogojev so pravno veljavna le, če jih v pisni obliki potrdita tako prodajalec kot kupec.

Za »prodajalca« velja poleg družbe Domel Holding d.d. tudi vsako hčerinsko podjetje Domel znotraj skupine (v nadaljevanju kot prodajalec).

»Kupec« pomeni vsako podjetje – gospodarsko družbo, podjetnika ali drugo pravno ali fizično osebo, ki naroča blago pri prodajalcu.

Za »pisno potrditev« se šteje potrditev po pošti, elektronski pošti ali faksu.

V primeru dogovorov med prodajalcem in kupcem, ki posamezne pravice in obveznosti urejajo drugače kot ti Splošni prodajni pogoji, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb teh Splošnih prodajnih pogojev.

 

2. CENE IN PLAČILNI POGOJI

Cene so določene s pogodbo ali ponudbo in veljavno klavzulo INCOTERMS ter jih ni mogoče spremeniti brez soglasja prodajalca in kupca.

Če v ponudbi ni drugače navedeno, je ponudba veljavna 30 koledarskih dni. Čas dobave, zapisan na ponudbi, je zgolj informativen in za prodajalca neobvezujoč. Ponujene cene so veljavne samo za ponujene količine. Prodajalec si v primeru odstopanja od ponujenih količin pridržuje pravico do spremembe prodajnih cen.

Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar na enem od računov prodajalca.

Prodajalec ima pri zamudah plačil pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in vse ostale stroške, ki nastanejo v povezavi z izterjavo plačila. Prodajalec je tako dolžan ustaviti dobave, če plačila kupca zamujajo več kot 45 dni. V primeru zaustavitve dobav kupcu zaradi zamud plačil prodajalec ni odgovoren za škodo, ki je nastala pri poslovanju kupca.

Prodajalec ne sprejema popustov za predčasno poravnana plačila, razen v primeru, ko je s kupcem drugače pisno dogovorjeno.

 

3. DOBAVA

Podjetje Domel po prejemu naročila s strani kupca potrdi možen dobavni rok. Dobavni rok začne teči z dnem potrditve naročila kupcu. Če bo podjetje Domel po potrditvi dobavnega roka ugotovilo, da ga

ne more izpolniti, mora o tem brez odlašanja pisno obvestiti kupca in mu ponuditi nov predviden dobavni rok.

Prodajalec si pridržuje pravico do delnih dobav.

Prodajalec in kupec sta zavezana za gospodarno ravnanje z vračljivo embalažo, ne glede na to, kdo je lastnik embalaže. V primeru negospodarnega ravnanja nasprotne stranke je lastnik embalaže upravičen do poravnave stroškov, povzročenih z ravnanjem nasprotne stranke

 

4. VRAČILO BLAGA

Vračilo blaga podjetju Domel s strani kupca je mogoče le v izrednih primerih in le po predhodnem pisnem soglasju prodajalca, in sicer če gre za blago, ki ni bilo namensko izdelano za kupca in če od prevzema blaga ni minilo več kot 30 dni.

Vrnjeno blago mora kupec vrniti v originalni embalaži, v brezhibnem stanju in brez znakov uporabe skupaj z priloženim računom ter podatki o transakcijskem računu, na katerega želi vračilo kupnine.

 

5. LASTNINSKI PRIDRŽEK

Nad dobavljenim blagom si podjetje Domel pridržuje lastninsko pravico do poravnave celotne kupnine oziroma do popolne izpolnitve kupčevih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.

 

6. VIŠJA SILA

Prodajalec ne odgovarja za neizpolnitev ali delno izpolnitev svojih obveznosti, če je le-ta posledica dogodkov, katerim se prodajalec ni mogel izogniti oziroma jih preprečiti, pričakovati ali odpraviti (višja sila) in nanje ni imel nikakršnega vpliva. Kot višja sila se razumejo dogodki, kot so: potresi, požar, poplave, upori, vojne ali oboroženi spopadi, teroristični napadi, epidemije, izpadi elektrike, nedelovanje svetovnega spleta, stavke ali druge prekinitve dela, zaradi upravnih ali drugih administrativnih omejitev oziroma prepovedi, kot so embargo, zaplemba, omejitve pri finančnem poslovanju, omejitve pri transportu, pomanjkanje materiala na svetovnem trgu, redukcije dobave energije in ostale ovire, ki so neodvisne od volje prodajalca. Kot višja sila se razume tudi pomanjkanje materiala ali storitev pri prodajalčevih dobaviteljih ali podjetjih, ki jih prodajalec vključuje v izpolnjevanje svojih pogodbenih obveznosti, kot tudi njihove zamude pri dobavi blaga ali storitev prodajalcu.

Če je izpolnitev obveznosti prodajalca onemogočena zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka, mora prodajalec o tem takoj obvestiti kupca. V tem primeru se obveznost prodajalca preneha za čas, ko je njena izpolnitev otežena ali nemogoča, če nastalih okoliščin ni mogla preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti.

 

7. GARANCIJE IN REKLAMACIJE

Za vse izdelke prodajalec zagotavlja garancijo 2 leti od datuma izdelave izdelka, razen če ni drugače pisno dogovorjeno.

Podjetje v okviru zakonskih določb garantira za običajno kakovost in količino izdelkov, skladno s prejeto tehnično specifikacijo kupca.

Domel ne prevzema odgovornosti za primer korozije, ko le-ta nima vpliva na funkcionalnost izdelka, razen če ni bilo s kupcem drugače dogovorjeno. Če se videz izdelka obravnava kot funkcija, je treba stopnjo dovoljene korodiranosti slikovno ali kako drugače merljivo definirati.

O očitnih napakah glede količine in kakovosti blaga oz. storitev je kupec dolžan obvestiti prodajalca nemudoma, nastalo napako natančno opisati in omogočiti pregled reklamiranega blaga na kupčevem mestu odkritja. Če kupec ne ravna v skladu z določbami tega člena, ni upravičen do nobenih pravnih sredstev.

V primeru skritih napak, ki niso bile očitne na dan dobave, mora le-te kupec sporočiti prodajalcu v pisni obliki v roku 8 dni od njihovega odkritja, nastalo napako natančno opisati in omogočiti pregled reklamiranega blaga na kupčevem mestu odkritja.

Poškodbe, ki so nastale zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščene ali nestrokovne montaže, nepooblaščenega in nestrokovnega posega v dobavljeno blago, nestrokovnega zagona, nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z blagom (poškodbe pokrovov, ohišij, ščetk …) ali v nasprotju z navodili in priporočili proizvajalca, štejemo kot neupravičene reklamacije. Postopek obravnave le-teh obravnava dokument: INFORMACIJE O NEUPRAVIČENIH REKLAMACIJAH.

Za vračila zunaj garancijske dobe se uporabi postopek iz prejšnjega odstavka.

Če je kupčeva reklamacija upravičena, je prodajalec dolžan kriti le neposredno dokazane materialne stroške (npr. strošek izrednega prevoza, strošek opravljene storitve na blagu …). Prodajalec pa nikakor ne krije posrednih stroškov, kot so (in ne samo) izgube dobička, zastoji proizvodnje, penali ali druge neposredne škode, razen v primeru drugačnega dogovora s kupcem. Stranki se zavezujeta, da bosta vsaka po svojih močeh poskrbeli, da bodo stroški iz naslova reklamacij čim nižji. Prodajalec si pridržuje pravico izbire, ali bo izdelek z napako nadomestil z novim izdelkom ali bo poskrbel za odpravo napake na prvotnem izdelku oziroma ponudil odškodnino, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

 

8. REŠEVANJE SPOROV

Vsa morebitna nesoglasja in spore iz poslovnega razmerja bosta prodajalec in kupec reševala po mirni poti in sporazumno. Če spora ne bosta mogla rešiti sporazumno, je za reševanje le-tega pristojno sodišče po sedežu prodajalca.

Ti Splošni pogoji prodaje začnejo veljati 1.3.2022 in veljajo do njihove spremembe.