Site language setup

Družbena odgovornost

 

Družbena odgovornost podjetja Domel

Družbena odgovornost podjetja Domela predstavlja koncept uravnoteženega trajnostnega razvoja, pri katerem podjetje vključuje skrb za družbene in okoljske probleme v svoje poslovanje. Gradi jo na temeljih sprejetih vrednot s sodelovanjem zainteresiranih deležnikov, med katerimi so tudi lokalne skupnosti, na prostovoljni osnovi v povezavi z močno tradicijo in lastno kulturo podjetja.

Družbena odgovornost temelji na doseganju visoke stopnje  konkurenčnosti na lokalnem in globalnem trgu, na prizadevanju za odličnost in upošteva trajnosten in uravnotežen razvoj povezanih podjetij v skupini Domel. Poslovna praksa, ki jo prinaša družbena odgovornost, je smotrno investiranje v tako poslovno okolje, ki zagotavlja intelektualni kapital, zdravje, varnost zaposlenih, lažje usklajevanje družine in dela, vzpostavljanje enakih možnosti za vse, ne glede na spol in versko pripadnost, in sodelovanje z lokalno skupnostjo v vseh vidikih poslovanja, ki vplivajo na kakovost življenja.
Podjetje sodeluje in komunicira z mediji, deluje transparentno in pozornost namenja vsem javnostim. Na tak način omogoča strankam, skupnostim, lastnikom in drugim  poslovnim  partnerjem sestaviti  pregledno sliko o podjetju in njegovi dejavnosti, ki temelji na resničnostnih in preverjenih podlagah.  S tem omogoča gradnjo image-ja na osnovi dejanske identitete in ustvarjanja širšega mnenja o kulturi podjetja,  načinu poslovanja in vplivu na okolje.

Zaposleni so motivirani za uspeh, uspešnost in razvoj podjetja ter so mu lojalni. Ima dobro usposobljene in kompetentne delavce, ki jim omogoča izpopolnjevanje v znanju in pridobivanju veščin. Nima večjih težav s pridobivanjem talentov, ne glede na dokaj visoko stopnjo geografske zaprtosti. Omogoča razvoj človeških potencialov in je odprto za nove sodelavce.

Kljub temu da so zaposleni lastniki podjetja, je podjetje privlačno za vlagatelje kapitala.  Finančne ustanove zaupajo podjetju, podpirajo poslovne usmeritve in omogočajo s svojimi storitvami delovanje in rast. Visoka tehnološka opremljenost, avtomatizacija in robotizacija se kažejo v poslovnih procesih in so podlaga za gradnjo konkurenčnosti in odličnosti. Inovacije, ki jih podjetje pridobiva s stalnim procesom motiviranja zaposlenih,  generira nove priložnosti na globalnem trgu.  Sveže znanje in izkušnje pridobiva podjetje s trajnim sodelovanjem s šolskimi in visokošolskimi ustanovami in inštituti  s  ciljem čim hitrejšega prelivanja znanja v svoje izdelke.

Potrošniki želijo kvalitetne izdelke in storitve, ki ustrezajo svojemu namenu in imajo ustrezno ceno, kakovost ter so proizvedeni z odgovornim ravnanjem. Usmerjenost podjetja k reševanju družbenih problemov v preskrbi z energijo in v skrbi za ekologijo posega s svojimi rešitvami na obe področji. Razvija in proizvaja izdelke, ki so inovativni in energijsko visoko učinkoviti. Taki izdelki razbremenjujejo okolje zaradi nizke porabe energentov. Produkti niso nevarni ob uporabi in ne po izrabi. Uporaba in izraba izdelkov ne povzročata škodljivih vplivov na okolje. V proizvodnji se uporablja taka tehnologija, ki ne povzroča nevarnosti za zdravje delavcev in ne škoduje okolju. V tehnoloških postopkih se praviloma ne uporabljajo nevarne snovi, materiali ali sevanja, ki bi lahko imeli nevaren potencial za ogrožanje zdravja ljudi v lokalni in širši okolici.

Domel sodeluje  z  lokalno oblastjo na področju zagotavljanja pogojev za rast in razvoj gospodarske dejavnosti. Skupna skrb je socialna varnost, kjer je izpostavljena zaposlenost  prebivalstva pa tudi  varovanje in zaščita prebivalstva  pred posledicami naravnih nesreč. Zmerna rast in stalno napredovanje podjetja že pol stoletja zagotavljajo približno tisoč delovnih mest, kar je skoraj polovica vseh mest v občini Železniki in to dejstvo nalaga podjetju svojstven vidik visoke družbene odgovornosti. 

Viri:

  • Selška dolina v preteklosti in sedanjosti; oktober 1973, muzejsko društvo v Škofji Loki
  • Železniki – 40 let kovinarstva; (publikacijo izdale tovarne Iskra, Niko in Tehtnica ob praznovanju 40 – letnice kovinarstva v Železnikih)
  • Gorenjska 1995 – 2001 (letni almanahi Gorenjskega glasa)

Prenesi